Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg 15% korting. Schrijf je nu hieronder in!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg 15% korting. Schrijf je nu hieronder in!

Website Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT

Deze gebruiksvoorwaarden van de website informeren u over de regels voor het gebruik van onze website www.sfceurope.com (onze website).

Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

www.sfceurope.com is een website die beheerd wordt door Shoes For Crews (Europe) Limited (“wij”, “onze”, “ons”), een bedrijf met zetel in Ierland en met bedrijfsnummer 324291, waarvan de statutaire zetel gevestigd is op Bay 145, Shannon Free Zone, Shannon, Co. Clare, V14 XE40, Ierland. Ons btw-nummer is IE 6344291L.

Om contact met ons op te nemen, stuurt u een e-mail naar orders@sfceurope.com of belt u onze klantenservicelijn op 0031010 8080640 [different phone numbers depending on the country, so this will need to be changed per site].

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met deze voorwaarden

Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee akkoord bent dat u zich hieraan moet houden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u onze website niet gebruiken. Wij raden u aan om een kopie van deze voorwaarden af te drukken zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:

 • Onze privacyverklaring [privacy statement link], die uiteenzet onder welke voorwaarden wij alle persoonlijke gegevens verwerken die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Door onze website te gebruiken, stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
 • Ons cookiebeleid [cookie policy link], dat informatie geeft over de cookies op onze website.
 • Als u goederen van onze website koopt, dan zijn onze algemene leveringsvoorwaarden https://www.sfceurope.com/nl/nl//website-gebruiksvoorwaarden van toepassing op dergelijke verkopen.

Wij kunnen wijzigingen in deze voorwaarden aanbrengen

Wij passen deze voorwaarden van tijd tot tijd aan. Telkens wanneer u onze website wilt gebruiken, moet u deze voorwaarden controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

Wij kunnen wijzigingen in onze website aanbrengen

Wij kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om in te spelen op veranderingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten.

Wij kunnen onze website opschorten of intrekken

Onze website wordt gratis ter beschikking gesteld. Wij garanderen niet dat onze website, of enige inhoud hiervan, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze gehele website of een gedeelte hiervan opschorten of intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. Wij zullen proberen om binnen een redelijke tijd voorafgaand aan een opschorting of intrekking u hiervan op de hoogte te stellen.

Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang tot onze website hebben op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde algemene voorwaarden, en dat zij zich hieraan houden.

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een schending van deze gebruiksvoorwaarden van de website door uw gebruik van onze website. Wanneer er sprake is van een schending, dan kunnen wij de maatregelen nemen die wij gepast achten. Een schending van deze gebruiksvoorwaarden van de website kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze website te gebruiken;
 • het geven van een waarschuwing aan u;
 • gerechtelijke procedures tegen u voor geldelijke compensatie en/of terugbetaling van alle kosten op basis van een schadevergoeding (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) ten gevolge van de schending;
 • verdere juridische stappen tegen u; en
 • openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties, voor zover dit volgens ons redelijkerwijs noodzakelijk is.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor de acties die door ons worden ondernomen naar aanleiding van schendingen van deze gebruiksvoorwaarden van de website. De hierboven beschreven reacties zijn niet beperkend en wij kunnen elke andere actie ondernemen die wij redelijkerwijs gepast achten.

Onze website is uitsluitend voor gebruikers in Europa

Onze website richt zich op mensen die in Europa wonen. Wij beweren niet dat inhoud die beschikbaar is op of via onze website geschikt is voor gebruik op, of beschikbaar is op, andere locaties.

U moet uw accountgegevens veilig bewaren

Om sommige van de diensten op onze website te kunnen gebruiken, moet u zich mogelijk gratis registreren en aanmelden bij onze webwinkel (een “Account”). U moet 18 jaar of ouder zijn om onze webwinkel te gebruiken, zich hiervoor te registreren en hierop aankopen te doen of een Account aan te maken. Om een Account aan te maken, wordt u gevraagd om het registratieformulier op onze website in te vullen. U dient de noodzakelijke informatie voor de registratie volledig en naar waarheid te verstrekken. Bij uw registratie kiest u een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord. U dient het wachtwoord geheim te houden en dit in geen geval aan derden bekend te maken. U moet uw Account veilig houden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw Account. U bent geheel zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de activiteiten die plaatsvinden in verband met uw Account. Als u uw account wilt verwijderen, kunt u per e-mail een verzoek naar ons sturen via orders@sfceurope.com. U bent in geval van wijzigingen verantwoordelijk voor het bijwerken van de persoonlijke informatie van uw Account. Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u alle wijzigingen online doorvoeren onder “Mijn Account”.

Wij hebben het recht om een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, of dit nu door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk gewenst moment buiten gebruik te stellen, als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, dan moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen via [orders@sfceurope.com].

Alleen rechtmatig gebruik

U mag onze website uitsluitend gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U mag onze website niet gebruiken: (i) op een manier die in strijd is met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving; (ii) op enige manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft; (iii) om op welke manier dan ook minderjarigen schade toe te brengen of te proberen dit te doen; of (iv) om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke aanbiedingen (spam) te verzenden of te laten verzenden.

Hoe u het materiaal op onze website mag gebruiken

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en van het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken, en u mag uittreksels downloaden, van alle pagina’s op onze website voor uw persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de content die op onze website is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiobestanden of afbeeldingen zonder de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van content op onze website moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de content op onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u van ons of onze licentiegevers een licentie hebt verkregen om dit te doen.

Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, naar eigen keuze, kopieën van het materiaal die u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

Vertrouw niet op informatie op deze website

De inhoud van onze website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Deze is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u actie onderneemt, of hiervan afziet, op basis van de inhoud van onze website.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, bieden wij geen verklaringen of garanties, expliciet dan wel impliciet, dat de inhoud van onze website juist, volledig of actueel is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar wij een link plaatsen

Wanneer onze website links naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze links u uitsluitend ter informatie aangeboden. Dergelijke links mogen niet worden opgevat als een goedkeuring door ons van deze websites waarnaar gelinkt wordt of van informatie die u hierop kunt verkrijgen. Wij hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen.

Door gebruikers gegenereerde inhoud is niet door ons goedgekeurd

Deze website kan informatie en materialen bevatten die zijn geüpload door andere gebruikers van de website. Deze informatie en materialen zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. De opvattingen die door andere gebruikers op onze website worden geuit, vertegenwoordigen onze opvattingen of waarden niet.

Als u een klacht wilt indienen over informatie en materialen die door andere gebruikers zijn geüpload, neem dan contact met ons op via [orders@sfceurope.com].

Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

Het volgende is van toepassing, of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent:

 • Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele manier wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.
 • Er zijn verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing op aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van de levering van producten aan u, welke worden uiteengezet in onze leveringsvoorwaarden https://www.sfceurope.com/nl/Online-Algemene-verkoopvoorwaarden.

Als u een zakelijke gebruiker bent:

 • Wij sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere bepalingen uit die van toepassing kunnen zijn op onze website of de inhoud ervan.
 • Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade, hetzij contractueel, als gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, zelfs indien deze voorzienbaar is, voortvloeiend uit of in verband met:

 

 • het gebruik van, of de onmogelijkheid tot het gebruik van, onze website; of
 • het gebruik van, of het vertrouwen op, content die wordt weergegeven op onze website.

In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor:

 • winstderving, verlies van omzet, handel of inkomsten;
 • bedrijfsonderbreking;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
 • enige indirecte schade of gevolgschade.

Als u een consument bent:

 • Merk op dat wij onze website alleen aanbieden voor huishoudelijk en privégebruik. U gaat ermee akkoord om onze website niet voor commerciële of zakelijke doeleinden te gebruiken, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u ten aanzien van enige winstderving, omzetverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag deze niet introduceren

Wij garanderen niet dat onze website veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform voor toegang tot onze website. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken. U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of een server, computer of database die met onze website is verbonden. U mag onze website niet aanvallen via een DoS-aanval (‘denial-of-service’) of een DDoS-aanval (‘distributed denial-of-service’). Als u deze bepaling overtreedt, pleegt u een strafbaar feit. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

Regels voor het plaatsen van links naar onze website

U kunt links naar onze startpagina plaatsen, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale wijze doet en u onze reputatie niet schaadt of hier misbruik van maakt. U mag geen link plaatsen op een wijze die enige vorm van verbondenheid, goedkeuring of steun van onze kant suggereert wanneer hiervan geen sprake is. U mag geen link naar onze website plaatsen op een website die geen eigendom van u is. Onze website mag niet in een frame worden opgenomen in een andere website en u mag ook geen link plaatsen naar enig ander onderdeel van onze website dan de startpagina. Wij kunnen de toestemming tot het plaatsen van links zonder kennisgeving aan u intrekken.

De wetten van welk land zijn van toepassing op geschillen?

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat op deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming het Ierse recht van toepassing is. U en wij gaan er beide mee akkoord dat de rechtbanken van Ierland exclusieve jurisdictie zullen hebben.

Als u een bedrijf bent, is op deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) het Ierse recht van toepassing. Wij zijn beiden akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Ierland.

Onze handelsmerken zijn geregistreerd

“MOZO”, “MIGHTY MAT”, “CREWGUARD” en Shoes For Crews logo zijn geregistreerde handelsmerken van Shoes For Crews LLC. Het is u niet toegestaan om deze te gebruiken zonder onze goedkeuring.

Feedback

Als u feedback hebt over materiaal dat op onze website staat of gebruik wilt maken van materiaal op onze website anders dan zoals toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden van de website, neem dan contact met ons op door een bericht te sturen naar Bay 145, Shannon Free Zone, Shannon, Co. Clare, V14 XE40, Ierland of orders@sfceurope.com.

What our customers say...