Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg 15% korting. Schrijf je nu hieronder in!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg 15% korting. Schrijf je nu hieronder in!

Privacy verklaring

Shoes For Crews (Europe) Limited, een besloten vennootschap met zetel in Ierland die geregistreerd is onder bedrijfsnummer 324291 en waarvan de statutaire zetel gevestigd is op Shoes for Crews (Europe) LTD., Bay 145, Shannon Free Zone, Shannon, Co. Clare, V14 XE40, Ierland (“wij”, “onze” of “ons”) zet zich ervoor in om uw privacy te beschermen en respecteren.

Deze privacyverklaring (tezamen met onze Gebruiksvoorwaarden van de website (te vinden op [ts & Cs link]), onze Algemene voorwaarden van de website voor de verkoop aan consumenten (te vinden op [terms of sale to consumers link]), onze Algemene voorwaarden van de website voor de verkoop aan zakelijke klanten (te vinden op [terms of sale to corporate link]) en ons Cookiebeleid (te vinden op [cookie policy link]) zet de basisbeginselen uiteen op grond waarvan alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om inzicht te verkrijgen in onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe wij deze zullen verwerken.

Door het bezoeken van www.sfceurope.com aanvaardt u de praktijken die worden beschreven in deze privacyverklaring en stemt u hiermee in.

In het kader van: (i) de Ierse gegevensbeschermingswetten (Data Protection Acts) van 1988 en 2003 (zoals gewijzigd); en (ii) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (wanneer deze van kracht wordt in Ierland) (“Ierse wetgeving inzake gegevensbescherming”), is Shoes For Crews (Europe) Limited de beheerder van alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt en die door ons worden verwerkt.

Onze genomineerde vertegenwoordiger in het kader van de Ierse wetgeving inzake gegevensbescherming is onze Data Privacy Manager Simon Goble, met wie contact kan worden opgenomen zoals vermeld in het onderstaande onderdeel Vragen en contactgegevens.

 1. WAT WIJ MET UW INFORMATIE DOEN  

  Uw gegevens zullen niet worden gebruikt, openbaar gemaakt of verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

  Wanneer u iets koopt in onze webwinkel verzamelen wij als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, namelijk uw titel, naam, adres, e‑mailadres, telefoonnummer(s), functie en betaalgegevens. Voor bepaalde transacties tussen ons en zakelijke klanten kan uw werknemersnummer of restaurantnummer vereist zijn; dit is een voorwaarde die met uw werkgever wordt overeengekomen. U kunt ons ook persoonlijke informatie geven wanneer u met ons correspondeert per telefoon, e-mail of anderszins. Wij verwerken uw persoonlijke informatie om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces in onze webwinkel.

  Wanneer u door onze webwinkel navigeert, ontvangen wij ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te bieden die ons helpt om meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem. Wij kunnen ook informatie over uw bezoek verzamelen, waaronder: (i) het volledige klikpad van Uniform Resource Locators (URL’s) naar, op en vanaf onze website (inclusief datum en tijd); (ii) producten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht; (iii) paginaresponstijden, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die zijn gebruikt om weg te navigeren van de pagina; en (iv) een telefoonnummer dat is gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen.

  Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij u direct-marketing-e-mails over onze winkel, nieuwe producten en andere updates sturen die mogelijk interessant voor u zijn. U hebt het recht om ons te allen tijde te verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden stop te zetten. Als u van dit recht gebruik wilt maken, gebruik dan de knop ‘uitschrijven’ die te vinden is in al onze communicatie met u.

  Uw gegevens worden door ons behouden: (i) uitsluitend zolang als nodig is voor het doel waarvoor deze werden verkregen; en (ii) gedurende elke wettelijk vereiste periode.

  Wij gebruiken de informatie die u ons geeft op de volgende manieren:

  (i) om onze verplichtingen die voortvloeien uit een tussen u en ons gesloten overeenkomst na te komen en om u de informatie en producten te verstrekken waarom u bij ons verzoekt;

  (ii) om u te voorzien van informatie over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die lijken op degene die u al hebt gekocht of waarnaar u al hebt geïnformeerd;

  (iii) om u te voorzien van, of toestemming te geven aan geselecteerde derde partijen om u te voorzien van, informatie over andere goederen of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Indien u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken of dat wij uw details doorgeven aan derden voor direct-marketingdoeleinden, vink dan het relevante vakje aan op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen (het bestel- en/of registratieformulier); en

  (iv) om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze producten en diensten.

  Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen op de volgende manieren gebruiken:

  (i) om onze website te beheren en voor interne activiteiten, inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;

  (ii) om onze website te verbeteren zodat content op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;

  (iii) om het u mogelijk te maken om deel te nemen aan interactieve functies van onze website, wanneer u daarvoor kiest;

  (iv) als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden;

  (v) om de effectiviteit van advertenties die wij aan u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen, en om u te voorzien van relevante advertenties; en

  (vi) om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze website over goederen of diensten die voor u of hen van belang kunnen zijn.

 2. TOESTEMMING  

  Wanneer u persoonlijke informatie aan ons verstrekt om: (i) een transactie met betrekking tot de verkoop van goederen te voltooien; (ii) uw creditcard te verifiëren; (iii) een bestelling te plaatsen; (iv) levering te regelen; of (v) een aankoop te retourneren, dan stemt u ermee in dat wij deze informatie verzamelen en uitsluitend voor die specifieke reden gebruiken. Als wij om een secundaire reden, zoals direct marketing, om uw persoonlijke informatie vragen, zullen wij u ofwel rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen ofwel (in voorkomend geval) de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

  Wanneer wij uw gegevens uitsluitend op basis van uw toestemming verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerking voorafgaand aan de intrekking. U kunt uw toestemming intrekken door: (i) de knop ‘uitschrijven’ te gebruiken die te vinden is in al onze communicatie met u; (ii) te bellen naar ons telefoonnummer 0031010 808 0640; (iii) te schrijven naar Shoes For Crews (Europe) Limited, Bay 145, Shannon Free Zone, Shannon, Co. Clare, V14 XE40, Ierland; (iv) een e‑mail te sturen naar unsubscribe@sfceurope.com; of (v) een fax te sturen naar 00353 61 362929.

 3. OPENBAARMAKING AAN DERDEN EN ANDERE PRIVACYVERKLARINGEN  

  Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken als wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als u de van toepassing zijnde verkoopvoorwaarden van onze website schendt.

  Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met elk lid van onze groep; dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals het begrip dochteronderneming (“subsidiary”) wordt gedefinieerd in sectie 7 van de Ierse vennootschapswet (Companies Act) van 2014 (zoals gewijzigd) en zoals het begrip houdstermaatschappij (“holding company”) wordt gedefinieerd in sectie 8 van de Ierse vennootschapswet (Companies Act) van 2014 (zoals gewijzigd).

  Wij kunnen uw informatie ook delen met geselecteerde derde partijen, waaronder:

  (i) onze zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons;

  (ii) adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en weer te geven. Merk op dat wij geen informatie over identificeerbare individuele personen openbaar maken aan onze adverteerders of advertentienetwerken, maar dat wij hen kunnen voorzien van geaggregeerde informatie over onze websitegebruikers (wij kunnen hen bijvoorbeeld laten weten dat 500 mannen onder de 30 jaar op hun advertentie hebben geklikt op een bepaalde dag). Wij kunnen dergelijke geaggregeerde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het soort doelgroep te bereiken waarop zij zich willen richten (bijv. vrouwen in een bepaald postcodegebied in Dublin). Wij kunnen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld om te kunnen voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertentie aan die doelgroep te tonen; en

  (iii) aanbieders van analyse- en zoekmachinediensten die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website.

  Als wij dit doen, zullen wij voor zover mogelijk ervoor proberen te zorgen dat uw informatie volgens dezelfde normen wordt verwerkt als de normen die wij hanteren.

  Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken in het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonlijke gegevens openbaar kunnen maken aan de toekomstige verkoper of koper van dit bedrijf of deze activa.

  De door ons gebruikte externe leveranciers zullen uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dit nodig is om hen in staat te stellen de diensten uit te voeren die zij ons verlenen. Het is onze externe leveranciers niet toegestaan om uw informatie op een andere manier te gebruiken dan voor het verlenen van diensten aan ons en wij vereisen van hen dat zij bij overeenkomst garanderen dat zij zich aan veiligheids- en privacyverplichtingen houden die minstens even strikt zijn als degene die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet.

  Sommige van onze externe dienstverleners, zoals betaalgateways en andere verwerkers van betalingstransacties die wij gebruiken, hanteren echter hun eigen privacybeleid en -verklaringen met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties. Wat betreft deze externe dienstverleners raden wij u aan om hun privacybeleid en -verklaringen te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke informatie door hen wordt behandeld.

  Houd er met name rekening mee dat bepaalde leveranciers mogelijk gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan u of wij, of faciliteiten hebben die zich daar bevinden. Als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, dan kan uw informatie dus mogelijk worden onderworpen aan de wetten van de rechtsgebieden waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

  Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt doorgestuurd naar een website of applicatie van een derde partij, zijn deze privacyverklaring of de gebruiksvoorwaarden van onze website niet langer op u van toepassing. Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen deze u wegleiden van onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere websites en adviseren u om hun privacyverklaringen te lezen.

 4. BEVEILIGING  

  Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste werkwijzen in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet onbedoeld verloren gaat, wordt misbruikt, bekeken, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. Wij zullen alle stappen zetten die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens op een veilige wijze en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

  Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt op onze beveiligde servers opgeslagen. Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie beveiligd door onze betalingspartners in overeenstemming met hun algemene voorwaarden en privacyverklaring.

  De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen en zullen blijven doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die via het internet aan of door ons worden verzonden (waaronder ook op onze website) niet garanderen en is deze overdracht voor uw eigen risico. Onze betalingspartners voldoen echter aan alle PCI-DSS-vereisten en wij implementeren aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen met betrekking tot gegevensbeveiligingsfuncties.

  Wij kunnen uw gegevens overdragen naar, en bewaren op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer wij uw gegevens op een dergelijke manier overdragen, zorgen wij ervoor dat er passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. U kunt contact met ons opnemen via e‑mail, brief of telefoon (zie het onderdeel Vragen en contactgegevens hieronder) voor meer informatie of om een kopie van de betreffende voorzorgsmaatregelen te verkrijgen.

  Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang kunt krijgen tot bepaalde delen van onze website (inclusief onze webwinkel), bent u verantwoordelijk voor het geheim houden van dit wachtwoord. Breng niemand anders op de hoogte van uw wachtwoord.

 5. COOKIES

  Voor ons cookiebeleid, zie [cookie policy link]. U blokkeert cookies door de instelling in uw browser te activeren waarmee u het instellen van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren (met inbegrip van essentiële cookies), kunt u mogelijk geen toegang tot onze website of onderdelen hiervan krijgen.

 6. MEERDERJARIGHEID

  Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat u op zijn minst: (i) de meerderjarige leeftijd hebt in het land of de regio waar u woont; of (ii) de meerderjarige leeftijd hebt in het land of de regio waar u woont en u toestemming verleent aan minderjarige personen die onder uw verantwoordelijkheid vallen om deze website gebruiken.

 7. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

  Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen, dus bekijk deze regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk na publicatie op de website van kracht.

  Onderaan dit document vindt u de datum waarop deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.

 8. UW RECHTEN

  U hebt het recht om te verzoeken dat wij:

  (i) u informeren of wij uw gegevens verwerken, u voorzien van details met betrekking tot onze verwerking en van een kopie van uw gegevens;

  (ii) eventuele onjuiste gegevens die wij over u hebben onverwijld rectificeren;

  (iii) eventuele onvolledige informatie over u aanvullen;

  (iv) uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijderen,

  (v)  uw gegevens niet verwerken; en

  (vi)  u voorzien van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare indeling.

  U hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Data Protection Commissioner.

  Wij moeten op alle hierboven omschreven verzoeken kosteloos en binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek reageren.

  De uitoefening van uw rechten kan onderhevig zijn aan bepaalde voorwaarden die door de wet zijn voorgeschreven en wij kunnen aanvullende informatie van u nodig hebben voordat wij op uw verzoek kunnen reageren.

  U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres of e‑mailadres.

 9. VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

  Indien u toegang wilt krijgen tot persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact op met onze Privacy Data Manager op privacy@sfceurope.com of per brief aan FAO Simon Goble, Shoes For Crews (Europe) Limited, Bay 145, Shannon Free Zone, Shannon, Co. Clare, V14 XE40, Ierland of per telefoon via  0031010 808 0640.

  Voor het laatst bijgewerkt: Mei 2018

What our customers say...